algemene voorwaarden


Vortex Close Quarters Combat, Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In het navolgende wordt onder "Vortex CQC" verstaan Vortex Close Quarters Combat. Onder "cliŽnt" wordt verstaan een ieder die van enige diensten van Vortex Close Quarters Combat gebruik maakt en/of een overeenkomst aangaat.

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden van samenwerking zijn van toepassing op elke opdracht aan Vortex CQC tot het verlenen van diensten en/of het geven van een workshop en/of ťťn van de overige cursusvormen, behoudens indien en voor zover er schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkel verlenen van enige opdracht aan Vortex CQC, dan wel door het enkel inschrijven voor een workshop of andere cursus of het gebruik maken van een andere vorm van dienstverlening van Vortex CQC, is cliŽnt gebonden aan deze voorwaarden en maken deze voorwaarden onlosmakelijk deel uit van de betreffende overeenkomst tussen cliŽnt en Vortex CQC.

3. GEDRAGSREGELS
Van cliŽnten, deelnemers en alle betrokkenen wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.
Van de deelnemers aan een workshop wordt verwacht dat zij het programma actief en met optimale
inzet volgen. Indien het gedrag van de deelnemer een negatieve invloed heeft op de algemene resultaten kan
hem of haar zonder opgaaf van redenen het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de
verplichting van cliŽnt tot volledige betaling. Vortex CQC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van deelnemers aan een workshop of andere cursus en de gevolgen daarvan. Vortex CQC behoudt zich tevens het recht voor om zonder opgaaf van redenen individuen of groepen uit te sluiten van deelname indien Vortex CQC het onwenselijk c.q. onverantwoord acht om de materie (ons product) op voornoemde individuen, danwel groepen over te brengen.

4. KEUZE VAN DE LOKATIE
De locatie wordt in goed overleg vooraf bepaald. Het wijzigen van een locatie kan voor de cliŽnt geen
reden zijn tot het annuleren van een opdracht/cursus.

5. INVESTERINGSCONDITIES
Voor alle diensten/workshops worden de kosten in rekening gebracht conform de door Vortex CQC verstrekte
offerte/aanbieding en/of bevestiging. Offertes/aanbiedingen en/of bevestigingen binden bij schriftelijke acceptatie door cliŽnt uiterlijk binnen 20 dagen na dagtekening van de offerte/bevestiging. De schriftelijke
acceptatie zal bestaan uit het aan Vortex CQC terugsturen van een gedateerde, ondertekende en volledig gewaarmerkte kopie van de offerte/bevestiging of inschrijvingformulier.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
Alle facturen van Vortex CQC zullen door cliŽnt uiterlijk 20 dagen na factuurdatum betaald moeten zijn en
uiterlijk 7 werkdagen voor de aanvang van de betreffende dienst/workshop/cursus waarop de betreffende factuur betrekking heeft.
Indien en zodra cliŽnt de hierboven bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, wordt hij geacht in
gebreke te zijn gebleven zonder daarvoor nadere in gebreke stelling en/of sommatie door Vortex CQC noodzakelijk is.
Indien en zodra de cliŽnt als hierboven bedoeld in gebreke is gebleven, heeft Vortex CQC het recht de aldus achterstallige factuurbedragen zonder nadere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering in/of buiten rechte door Vortex CQC te maken, komen immer voor rekening van cliŽnt.
Buitenrechtelijke incassokosten zullen door cliŽnt verschuldigd zijn zodra Vortex CQC als voormeld de
invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitenrechterlijke incassokosten zullen altijd
tenminste bedragen 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het recht van Vortex CQC om een hoger bedrag ter zake buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buiten rechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.

7. ANNULERING, WIJZIGING IN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT/CURSUS
Indien door overmacht de uitvoering van de workshop/cursus niet kan plaatsvinden, zal Vortex CQC cliŽnt hiervan onverwijld in kennis stellen onverminderd de verplichting van cliŽnt de betreffende dienst/workshop
af te nemen op een ander tijdstip, en onverminderd de overige verplichtingen van cliŽnt voortvloeiend uit de desbetreffende overeenkomst. In onderling overleg zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum en/of termijn worden vastgesteld. CliŽnt kan hieraan geen recht ontlenen om de overeenkomst te annuleren, noch enig recht op schadevergoeding doen gelden.
Annuleringsregeling:
Bij annuleringen tot ťťn (1) maand plus ťťn dag vůůr de geplande cursusdatum heeft cliŽnt recht op 80% restitutie.
Bij annuleringen tussen ťťn (1) maand en 15 dagen vůůr de geplande cursusdatum heeft cliŽnt recht op 70% restitutie.
Bij annuleringen binnen 14 dagen vůůr de geplande cursusdatum heeft cliŽnt recht op 50% restitutie.
Uitzonderingen hierop vinden uitsluitend plaats in geval van (bewezen) ziekenhuisopname van cliŽnt of ziekenhuisopname van gezinsleden van cliŽnt en in geval van overlijden van cliŽnt of een van zijn/haar gezinsleden. Wanneer cliŽnt door ziekte gedeeltelijk of geheel niet in staat is een geplande workshop/cursus te volgen wordt geen restitutie verleend, maar wordt cliŽnt de mogelijkheid geboden om de gemiste workshop/cursus of de gemiste lessen tijdens een latere workshop/cursus in te halen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer Vortex CQC in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is Vortex CQC voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of Vortex CQC tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijke recht. De aansprakelijkheid van Vortex CQC per deelnemer wegens overlijden, het ontstaan van fysiek en/of psychisch letsel, zal nimmer hoger kunnen zijn dan drie maal de betaalde prijs per persoon. De aansprakelijkheid voor alle overige schades zal per deelnemer nooit meer kunnen bedragen dan ťťnmaal de betaalde prijs per persoon. Vortex CQC zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan
tengevolge van:
a. handelingen en invloeden van derden, die niet rechtstreeks door Vortex CQC zijn ingeschakeld bij de
uitvoering van de workshop/cursus ;
b. omstandigheden die, krachtens de wet of de maatschappelijk geldende normen, niet in redelijkheid
aan Vortex CQC kunnen worden toegerekend.
c. verlies of beschadiging van eigendom en waardepapieren.
Vortex CQC zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als deelnemers:
a. aanwijzingen van instructeurs van Vortex CQC, die noodzakelijk zijn om een goed verloop van de workshop/cursus te kunnen waarborgen, niet opvolgen;
b. zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens de opleiding/workshop/cursus.
CliŽnt en/of individuele deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag.

9. OVERMACHT
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vortex CQC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Vortex CQC niet in staat is de verplichtingen na te komen. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen in ons bedrijf. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen, of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Vortex CQC in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Indien Vortex CQC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens cliŽnt heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij cliŽnt in rekening te brengen. Vortex CQC is gerechtigd tot betaling door cliŽnt van alle diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan cliŽnt zijn geleverd.

10. AUTEURSRECHTEN
Het auteursrecht, beeldrecht en portretrecht van alle door Vortex CQC samengestelde lesmatrialen, van ons logo en alles aangaande onze website gedeeltelijk of in zijn geheel alsmede door Vortex CQC verpreidde reclame blijven eigendom van Vortex CQC. Gehele of gedeeltelijke reproductie, schriftelijk, electronisch of anderszins is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vortex CQC.

11. SCHADE
Indien aan ťťn van de bovenstaande voorwaarden niet of niet volledig is voldaan en daardoor de rechten van Vortex CQC zijn geschaad, is Vortex CQC gerechtigd om de schadevergoedingen te vorderen en, zo nodig, andere rechtsmaatregelen te treffen.